Björn Kurtén-priset 2021

14.1.2021

Björn Kurtén priset 2021 går till Björn Kurtén-klubben som är ett öppet samfund för alla som i Finland intresserar sig för paleontologi. Priset på 2 000 € utdelas vart-annat år av Nordenskiöld-samfundet i samband med Vetenskapsdagarna i Helsing-fors. Det utdelas på både vetenskapliga och populärvetenskapliga meriter i Björn Kurténs (1924–88) anda. Utdelningen den 13.1. sker i år enbart virtuellt.

Nordenskiöld-samfundets styrelse har beslutat ge Björn Kurtén-priset 2021 till Björn Kurtén-klubben, verksam vid Avdelningen för geovetenskaper och geografi vid Helsingfors universitet. För att den i mer än två decennier ha utvecklat och burit vidare traditionen från Björn Kur-tén inom två centrala sektorer, forskarutbildning och popularisering av forskningsresultat.

Prisets storlek är 2 000 euro, och det utdelas vartannat år i samband med Vetenskaps-dagarna i Helsingfors. Priset utdelas för en utomordentlig vetenskaplig eller populärve-tenskaplig framställning inom det fält som beskrivs av Björn Kurténs produktion.


Björn Kurtén-klubben (https://blogs.helsinki.fi/bk-club/) grundades på hösten 1997 av professor Mikael Fortelius och hans dåvarande studenter som ett informellt forum för diskussion och handledning. Mycket snart blev ”klubben” något som drevs självständigt av studenterna för ett allt bredare snitt av deltagare såväl från universitetsvärlden som en bredare allmänhet med intresse för paleontologi i (mycket!) vidsträckt mening, både i och utanför Finland. Klubben är nu ett livligt forum som bland föredragshållare under årens lopp räknar många internationella toppnamn. Klubbens språk är av uppenbara orsaker engelska. Klubben har i olika sammanhang verkat som sakkunnig för såväl media som myndigheter och verkar också som en sammanhållande länk mellan såväl discipliner som studenter och alumner.

Björn Kurtén (1924–88) var bemärkt både som vetenskapsman och författare. Som pa-leontolog bidrog han bland de främsta att styra in fossilforskning en mer biologisk och kvantitativ riktning. Som författare skrev han både skönlitterärt, vetenskapligt samt fram-för allt populärvetenskapligt: fiktion och fakta samverkade i hans produktion på ett ge-nomgripande och sällsynt levande sätt.

Nordenskiöld-samfundet är ett vetenskapligt samfund som intresserar sig speciellt för de ämnesområden professor och upptäcktsresande A.E. Nordenskiöld var engagerad i under sin vetenskapliga karriär. Samfundet har två huvudändamål: att sammanföra svenskta-lande personer med intresse för dessa vetenskaper samt att stödja och arbeta för deras utveckling.

Kontakt: Thomas Westerbom, tfn 045-147 07 27, sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi

www.nordenskioldsamfundet.fi